Chiêng đồng

KT: cm

0

Chùa một cột

KT: cm

0

Đĩa đồng việt nam

KT: cm

0

Khuê văn cát [lền đỏ]

KT: cm

0

Khuê văn cát

KT: cm

0

Mạt trống đồng liền nhỏ

KT: cm

0

Cặp bình đồng đỏ khảm tam khí

KT: cm

0

Trống đồng ngọc lũ

KT: cm

0

Trống đồng việt nam

KT: cm

0

Hàng đặt theo yêu cầu [lô gô ăn mòn]

KT: cm

0

Tranh chùa một cột [đồng liền]

KT: cm

0

chùa một cột [ăn mòn] mới

KT: cm

0

chống đồng đông sơn

KT: cm

0

hồ lô

KT: cm

0

chữ nhẫn [ăn mòn]

KT: cm

0

dáng đứng bến tre[ăn mòn]

KT: cm

0