Trống Đồng Ngọc Lữ Giả Cổ

KT: cm

0

Mâm đồng” kết nghĩa vườn đào [khảm tam khí]

KT: cm

0

Mặt trống đồng ngọc lũ

KT: cm

0

Mặt trống đồng ngọc lũ[thúc lổi]

KT: cm

0

Đồng hồ gỗ nội thất máy bằng đồng

KT: cm

0