tranh:mã đáo thành công

kích thước ở trên là.230f*120f.ngòi ra có 255f*155f.170f*90f